Preces pirkuma un vietnes www.ebooks.rtu.lv lietošanas noteikumi

Šis līgums tiek slēgts starp Rīgas Tehnisko universitāti, izgl. iest. reģ. Nr. 3341000709 (reģ. dat. 04.05.2000.), PVN reģ. Nr. LV-90000068977 (reģ. dat. 01.02.2000.), e-pasts: press@rtu.lv, (turpmāk RTU), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu RTU e-grāmatu platformā www.ebooks.rtu.lv (turpmāk – e-veikals).

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Atbilstoši šiem noteikumiem RTU pārdod pieeju e-grāmatām vai digitālajam saturam (turpmāk - Prece) RTU e-grāmatu platformā vietnē www.ebooks.rtu.lv, savukārt Pircējs pērk Preci atbilstoši pasūtījumā norādītajam (turpmāk - pasūtījums). Ar pasūtījuma izdarīšanu un samaksas veikšanu (ja tā ir paredzēta) Pircējs iegūst tiesības piekļūt e-veikala Precēm, t.i., e-grāmatām vai digitālajam saturam. Tiesības, kuras izriet no distances līguma tiesiskajām attiecībām ir piemērojamas tikai patērētājam (fiziskajām personām) atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajam. Juridiska persona pērk Preces, pilnvarojot tās vārdā rīkoties tās pilnvarotajam pārstāvim.

2. REĢISTRĒTIE UN NEREĢISTRĒTIE LIETOTĀJI

Iepazīties ar e-veikalā esošajām grāmatu anotācijām, piekļūt e-grāmatas priekšskatam un lietot speciāli norādītus brīvpieejas digitālos materiālus, pircējs var neveicot reģistrāciju (nereģistrēts lietotājs). Piekļūt e-veikalā esošajam digitālajam saturam var tikai reģistrēti lietotāji. RTU personāls, reģistrējoties RTU vietnē ORTUS, ir tiesīgs izvēlētajam digitālajam saturam piekļūt bez maksas.

3. PRECES PASŪTĪŠANA

Lai reģistrētos e-veikalā un iegūtu piekļuvi e-veikala saturam par maksu, Pircējam jāaizpilda reģistrācijas forma. Katras e-grāmatas vai digitālā satura vienuma cena ir norādīta pie preces satura. Cenas norādītas EUR (euro), iekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Lai reģistrētos e-veikalā, jāpiekrīt e-grāmatu platformas piegādātāja Aggregion Licences noteikumiem https://auth.adm.ebooks.rtu.lv/terms. Ja pircējs tiem nepiekrīt, viņš nevar izmantot e-veikalu, lai iegūtu piekļuvi digitālajam saturam. RTU pakalpojuma nodrošināšanai izmanto sīkdatnes, sīkdatņu izmantošana aprakstīta https://ebooks.rtu.lv/pages/card_security Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

  1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Pievienot grozam”;
  2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež poga “Grozs”, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz pogu “Grozs”;
  3. lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam ir jāizlasa un jāpiekrīt Pakalpojuma pirkuma noteikumiem, uzklikšķinot uz norādītā lauka;
  4. maksājumus tiešsaistē ar maksājumu kartes starpniecību nodrošina DNB banka;
  5. pēc maksājuma veikšanas pircējam uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informatīva vēstule, kurā ir saite uz e-grāmatu lasītāja lejupielādi;
  6. Pēc e-grāmatu lasītāja lejupielādes, pircējs autorizējas un var sākt izmantot iegādātās e-grāmatas vai digitālo saturu tiešsaistē un bezsaistē. Bezsaistes gadījumā piekļuve un licences nosacījumu ievērošana tiek nodrošināta ar lietotnes A-store Reader palīdzību. Lietotne pieejama Windows, iOS, MacOS un Android operētājsistēmām.

E-veikala darbības laiks ir nepārtraukts 24 stundas 7 dienas nedēļā bez svētku dienām.

4. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums stājas spēkā tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar e-veikala www.ebooks.rtu.lv palīdzību un saņēmis no RTU apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē e-veikals ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti. RTU ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, grozīt un papildināt šos noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē www.ebooks.rtu.lv un tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar līguma un/vai lietošanas noteikumu izmaiņām, grozījumiem un papildinājumiem, un Pircējam ir pienākums ikdienā sekot līdzi līguma un lietošanas noteikumiem.

5. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties tikai ar priekšapmaksu, izmantojot VISA, MasterCard vai Maestro maksājumu kartes.

6. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Par piegādi ir uzskatāma pieeja e-grāmatas vai digitālā materiāla saturam, kas pieejams, ja pircējs piekrīt e-grāmatu platformas lietošanas nosacījumiem un ir instalējis uz savas ierīces lasītāju A-store Reader, kas vietnes www.ebooks.rtu.lv lietotājiem ir pieejams bez maksas. RTU nodrošina piekļuvi digitālajam saturam automatizēti uzreiz pēc tam, kad pircējs ir akceptējis platformas lietošanas un pirkuma līguma nosacījumus. Pircējs patstāvīgi un par saviem līdzekļiem nodrošina e-grāmatu lietošanai nepieciešamos datorresursus, tai skaitā datoru, datora programmatūru, interneta pieslēgumu, kā arī patstāvīgi un par saviem līdzekļiem nodrošina šo datoresursu pielāgošanu darbam un uzturēšanu darba kārtībā. Šajā sakarā RTU ir tikai pienākums norādīt, kur un kā piekļūt RTU e-grāmatu platformai, kur un kā lietošanā var iegūt lietotni A-store Reader vai citu datorprogrammu, kura saskaņā ar e-veikalā izvēlēto e-grāmatu aizsardzības tehnoloģisko līdzekli ir nepieciešama e-grāmatu lasīšanai.

7. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

RTU apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši e-veikalā noteiktajiem termiņiem.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam nav atteikuma tiesību attiecībā uz e-grāmatām un lejupielādējamo digitālo saturu. Atbilstoši 2014.gada 20.maija MK noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13. apakšpunktam patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu. Patērētājs var atteikties no digitālā satura, kura piegāde nav uzsākta. Minētajā gadījumā, lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāraksta RTU galvenajai grāmatvedei adresēts iesniegums, kurā norādīts lēmums atteikties no līguma noslēgšanas un konta numurs, uz kuru veicama naudas atmaksa. Iesniegums kopā ar bankas maksājuma uzdevuma izdruku jānogādā (personīgi vai pa pastu) RTU Izdevniecībai, juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, telefona nr.: 67089123, e-pasta adrese: press@rtu.lv. RTU viena mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas (ja pakalpojuma piegāde nav notikusi) pārskatīs maksājuma summu atpakaļ pircējam.

9. KONFIDENCIALITĀTE

RTU apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos informāciju pieprasa valsts iestāde.

10. CITI NOTEIKUMI

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai RTU varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un to izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Elektroniski noslēgto līgumu nosacījumus reģistrētiem Pircējiem vēlāk ir iespējams apskatīties e-veikala sadaļā “Mani pirkumi”, kur e-veikals uzglabās datus par veiktajiem pirkumiem. Preču apraksti tiek veidoti pēc RTU Izdevniecības sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar RTU Izdevniecības noteiktām izmaiņām e-grāmatu un digitālā satura komplektācija vai parametri var tikt koriģēti. Papildus precīzu informāciju Pircējs var noskaidrot darba dienās, zvanot uz kontakttālruni 67089123 vai rakstot uz e-pasta adresi press@rtu.lv.

11. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

12. RTU REKVIZĪTI

Rīgas Tehniskā universitāte Reģ. Nr. 3341000709 (reģ. dat. 04.05.2000.) PVN reģ. Nr. LV-90000068977 (reģ. dat. 01.02.2000.) Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1658 VALSTS KASE RTU konts Nr. LV46TREL915101S000000 Bankas kods TREL LV 22


33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926