Development of Corporate Agility of the Construction Company

Promocijas darba kopsavilkums

Jevgenijs Locovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs veltīts būvniecības jomai, pētot korporatīvās veiklības ietekmi uz būvuzņēmuma darbību. Darba izstrādes gaitā veikti vairāki pētījumi. Pierādīts, ka būvniecības nozarē ir pieprasījums pēc korporatīvās veiklības, noteikti faktori, kas ietekmē būvuzņēmuma operatīvo darbību, kā arī korporatīvo veiklību, izstrādāta un apstiprināta metodiskā pieeja būvuzņēmuma korporatīvās veiklības noteikšanai. Darbā pētīti teorētiskie ietvari, veiktas padziļinātas intervijas, lai analizētu būvuzņēmuma primārās un pavadošās darbības, tostarp tā funkcijas un struktūru. Pētījuma atziņas apstiprinājuši būvniecības nozares eksperti ar starptautisku pieredzi.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370526

Aizstāvēšanas datums

28.05.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

46

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija