Hinonu atvasinājumu modifikācija redoksaktīvo materiālu izveidei

Promocijas darba kopsavilkums

Anastasija Gaile, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-7268-573X

Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopa. Promocijas darba gaitā veikta heterociklisko hinonu modifikācija ar nukleofiliem un iegūto atvasinājumu strukturālie pētījumi gan kristāliskajā stāvoklī, gan šķīdumā, izmantojot rentgenstruktūranalīzes, FTIR, KMR un UV spektroskopijas metožu datus, kā arī veikti kvantu ķīmiskie aprēķini. Darbā izpētītas un salīdzinātas iegūto vielu optiskās un elektroķīmiskās īpašības. No dažiem heterocikliskā hinona atvasinājumiem izgatavoti katoda materiāli, un pārbaudīta redoksaktivitāte ūdens elektrolītā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370793

Aizstāvēšanas datums

10.06.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

78

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,