Promocijas darba kopsavilkuma "Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām" vāks

Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām

Summary of the Doctoral Thesis

Guntis Ancāns, Riga Technical University, Latvia
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-9933-2659

The world is currently experiencing rapid growth of transmitted data and the mobile data traffic is projected to grow more than twice by 2022 compared with 2019, reaching 77 exabytes (77 × 1018 bytes) per month [12]. In the future, additional radio frequency spectrum resources will be needed in order to meet the increased demand of mobile communications users for higher data transfer rates, the development of new wireless services, as well as new radio technologies. Further development of existing radio systems will also require additional frequencies. The provision of mobile communications services requires steady radio coverage of the area that can be provided by using lower frequency bands, particularly frequency bands below 1 GHz.
Šobrīd pasaulē strauji pieaug pārraidāmo datu apjoms, un tiek prognozēts, ka mobilo datu trafiks līdz 2022. gadam pieaugs vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar 2019. gadu, un sasniegs 77 eksabaitus (77 × 10^18 baiti) mēnesī [37]. Lai apmierinātu mobilo sakaru pakalpojumu lietotāju pieaugošo pieprasījumu pēc lielākiem datu pārraides ātrumiem un attīstītu jaunus bezvadu pakalpojumus, kā arī jaunas radiosakaru tehnoloģijas, nākotnē būs nepieciešami papildu radiofrekvenču spektra resursi. Arī esošo radiosakaru sistēmu izvēršanai būs nepieciešamas papildu frekvences. Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams vienmērīgs teritorijas radiopārklājums, ko var nodrošināt, izmantojot zemāka diapazona frekvenču joslas, it īpaši frekvences zem 1 GHz. Promocijas darba galvenais mērķis ir novērtēt 694–790 MHz (700 MHz) frekvenču joslas piemērotību platjoslas bezvadu pārraides sistēmu izmantošanai. Promocijas darbā apskatīti radiofrekvenču spektra pārvaldes aspekti, analizētas elektromagnētiskās saderības novērtējuma metodes bezvadu pārraides sistēmām, sniegts elektromagnētiskās saderības novērtējums starp dažādām radiosakaru sistēmām 700 MHz joslā un blakusjoslās, analizēta radioviļņu izplatīšanās 700 MHz joslā, kā arī izstrādātas rekomendācijas frekvenču kanālu plānam. Radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss, nacionālā bagātība, kas nākotnē kļūs arvien vērtīgāks.

Additional information

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934224041

Publication type

Hyperlink

https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/30082

Defence date

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Format

Pages

Published online

Publisher

Country of publication

Publication language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām”