Promocijas darba kopsavilkuma "Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences attīstība augstākajā izglītībā" vāks

Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences attīstība augstākajā izglītībā

Promocijas darba kopsavilkums

Agita Doniņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba “Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences attīstība augstākajā izglītībā” aktualitāti noteica nepieciešamība pilnveidot Latvijas augstāko izglītību, lai veicinātu absolventu nodarbināmību. Promocijas darba mērķis ir, pamatojoties uz tūrisma nozares darba tirgū nepieciešamo zināšanu un prasmju nozīmīguma novērtējumu un to attīstības iespēju augstākajā izglītībā izvērtējumu, izveidot tādu studiju programmu pastāvīgās pilnveides pieeju, kas dotu iespēju studējošajiem attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo kompetenci.

Pētījuma teorētiskās nodaļas veido plaša zinātniskās literatūras un dokumentu analīze par profesionālo kompetenci veidojošām sastāvdaļām – zināšanām un prasmēm, kā arī par studiju programmu būtību un to pilnveidei izstrādātiem modeļiem. Darbā veikta literatūras analīze par studiju papildu aktivitāšu būtību un nozīmīgumu un izvērtēta to pielietošanas prakse. Empīrisko daļu veido septiņi pētījuma posmi, kuros secīgi veikts tūrisma nozaru darba tirgus vajadzību novērtējums un augstākās izglītības studiju programmu atbilstības novērtējums. Galvenie rezultāti atspoguļo tūrisma nozares darba tirgū nepieciešamo profesionālo kompetenci, patreizējo situāciju nozares augstākās izglītības studiju programmās, kā arī atspoguļo neatbilstību starp tūrisma nozares darba devēju vajadzībām un absolventu augstskolā attīstīto profesionālo kompetenci.

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādāta studiju programmu pastāvīgas pilnveides pieeja, kas paredz sistēmisku un secīgu studiju programmu izveidi un pilnveidi. Izstrādātā pieeja ļauj pastāvīgi pilnveidot studiju programmu tā, lai studējošajiem būtu iespēja attīstīt tūrisma nozarē aktuālo profesionālo kompetenci. Tajā ietilpstošais studiju programmas veidols dod iespēju attīstīt nozarē nepieciešamo profesionālo kompetenci ne tikai normatīvajos aktos noteiktajās studiju programmu pamatkomponentēs, bet arī papildu elementos, kurus veido studiju papildu aktivitātes un nozares sadarbības programmas aktivitātes.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225420

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

11.12.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-541-3

ISBN (pdf)

978-9934-22-542-0

Formāts

Lappušu skaits

52

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences attīstība augstākajā izglītībā”