Promocijas darba kopsavilkuma "The Study of Wind Energy Resource and the Assessment of the Economic Feasibility of Wind Energy Projects" vāks

Algae Use Evaluation for Biogas Production in Latvia

Promocijas darba kopsavilkums

Laura Pastare, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-6147-6585

Eiropas Savienība 2020. un 2030. gadam ir uzstādījusi mērķi palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru gala patēriņā par 20 % un 40 % attiecīgi. Lai sasniegtu šos mērķus, nepieciešams atbalstīt un attīstīt gan jau esošo atjaunojamo energoresursu pielietojumu, gan arī meklēt jaunus resursus vai jaunus veidus to pielietojumam. Latvijas bioekonomikas stratēģija 2030. gadam un Latvijas ilgtspējības stratēģija 2030. gadam nosaka nepieciešamību pilnvērtīgāk izmantot vietējos energoresursus, pieminot no jūras izskalotās aļģes, kā vienu no visnepilnīgāk izmantotajiem vietējiem resursiem. Lai gan aļģu izmantošanas pētniecība ir aktuāla nozare, neeksistē novērtējuma metodika, kas novērtētu aļģu izmantošanas potenciālu biogāzes ražošanai no enerģētikas, vides un ekonomiskajiem aspektiem vienkopus. Pamatojoties uz ES izvirzītajiem mērķiem klimata un enerģētikas jomā un Latvijas izvirzītajiem rīcības plāniem šo mērķu sasniegšanai, autore promocijas darbā izvirza mērķi izstrādāt no aļģēm ražotas biogāzes novērtējuma metodiku. Novērtējuma metodikā iekļaujot enerģētiskos aspektus (enerģijas potenciāla novērtēšana), vides aspektus (ietekmes uz vidi novērtējums) un ekonomiskos aspektus (pilna dzīves cikla izmaksu novērtējums). Promocijas darba pamatā ir 7 tematiskie vienotas zinātniskas publikācijas, kas publicētas dažādos zinātniskos žurnālos, un pieejamas zinātniskajās informācijas datu krātuvēs un starptautiskajās datubāzēs. Šo publikāciju mērķis ir pārnest un aprobēt aļģu izmantošanas biogāzes ražošanai novērtējuma metodikas ietvaru. Darbs sastāv no ievada un 4 daļām. Darba ievads definē tā mērķi un uzdevums, apraksta darbā pielietoto metodoloģiju un sniedz īsu pārskatu par promocijas darba aprobāciju. Pirmā nodaļa satur literatūras apskatu. Otrā nodaļa satur izstrādātās metodikas izveides pamatu un detalizēti apraksta pielietoto metodoloģiju. Trešā nodala satur gadījuma analīzes scenāriju aprakstu. Ceturtajā nodaļā aprakstīti scenāriju analīzes rezultāti, kā arī veikta modeļa testēšana un novērtēšana. Iegūtie secinājumi ir apkopoti darba noslēgumā.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934224904

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

03.09.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-489-8

ISBN (pdf)

978-9934-22-490-4

Formāts

Lappušu skaits

36

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Algae Use Evaluation for Biogas Production in Latvia”