Carbon Farming Towards Climate Neutrality

Promocijas darbs

Ketija Bumbiere, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-3004-9115

Promocijas darba mērķis ir analizēt esošo situāciju lauksaimniecības sektorā un definēt priekšnosacījumus nozares attīstībai ceļā uz oglekļsaistīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību. Analīzei izmantotas vairākas metodes – oglekļa bilances metode, ilgtspējības SVID analīze, daudzkritēriju analīze, TIMES un sistēmdinamika. Promocijas darbs ir pierādījums tam, cik kritiski svarīga ir vieda un ilgtspējīga lauksaimniecības pārvaldība, kuras pamatā ir atbildīgo personu pieņemtie likumi. Izmantojot šo darbu un izstrādātos modeļus turpmāko lēmumu pieņemšanā gan uzņēmumu, gan valsts līmenī, būtu iespējams ievērojami paaugstināt lauksaimniecības konkurētspēju globālajā tirgū, nākotnē mazinot tās atkarību no valsts subsīdijām, vienlaikus ievērojami mazinot ietekmi uz vidi, samazinot klimata pārmaiņas.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

23.05.2024.

Formāts

Lappušu skaits

227

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija