Elektrotransporta līdzstrāvas gaisvadu līniju modelēšana mobilo enerģijas uzkrājēju optimizēšanai

Promocijas darba kopsavilkums

Ģirts Staņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs veltīts sabiedriskā elektrotransporta energoefektivitātes uzlabošanas risinājuma ar superkondensatoros balstītu mobilu enerģijas uzkrājēju sistēmu izmantošanu izpētei. Analizēti elektrotransporta līdzstrāvas gaisvadu līniju modelēšanas varianti pilnā enerģijas patēriņa simulēšanai. Noskaidrots, ka mobilas enerģijas uzkrājēju sistēmas papildu masas dēļ elektrotransporta enerģijas patēriņa pieaugums nepārsniedz 5 %, savukārt, pateicoties iespējai uzkrāt elektrotransporta bremzēšanas režīma laikā rekuperēto enerģiju, enerģijas patēriņu no gaisvadu līnijas apakšstacijas iespējams samazināt līdz pat 40 %. Aprakstīta mobilas enerģijas uzkrājēju sistēmas plānošanas metode, ņemot vērā uzkrājamās rekuperētās enerģijas apjomus un superkondensatoru elementu parametru pakāpenisku pasliktināšanos ekspluatācijas laikā. Noskaidrots, ka superkondensatoru ekspluatācijas laikā ietaupītās enerģijas cena būtiski pārsniedz to iegādes un uzstādīšanas izmaksas, it īpaši tad, ja ir augstākas elektroenerģijas cenas.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370687

Aizstāvēšanas datums

19.06.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

50

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots