Promocijas darba kopsavilkuma "Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā" vāks

Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā

Promocijas darba kopsavilkums

Baiba Pļaviņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9434-8766

Promocijas darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā Latvijas Republikas ekonomikas zinātņu grāda iegūšanai. Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir profesore Dr. oec. Ineta Geipele.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt mājokļu politikas un DDzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbību informācijas savstarpējas apmaiņas sistēmas procesu īstenošanas metodoloģisko risinājumu valsts, pašvaldību un pārvaldīšanas uzņēmumu saimnieciskās darbības un stratēģiskās plānošanas procesu pilnveidošanai. Promocijas darbam ir ievads, trīs daļas, deviņas nodaļas, četras apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, 23 pielikumi.

Promocijas darba ievadā tiek raksturota izvēlētās tēmas aktualitāte, izvirzīta pētījuma hipotēze, definēti darba mērķi un to sasniegšanai risināmie uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, pētījuma metodoloģiskais raksturojums, darba ierobežojumi, raksturota pētījuma teorētiskā nozīme un zinātniskā novitāte, kā arī pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais lietojums. Promocijas darbam pirmā daļā analizēti DDzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānošanas teorētiskie aspekti. Otrajā daļā veikts DDzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmu analītiskais izvērtējums. Trešajā daļā apspoguļoti mājokļu politikas un DDzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu ietekmes indikatoru mijsakarības pētījuma rezultāti un piedāvāts mājokļu politikas un DDzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas savstarpējās informācijas plūsmas pilnveidošanas metodoloģiskais risinājums. Promocijas darba nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi mājokļu politikas un DDzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānošanas informācijas plūsmas risinājumu pilnveidošanai.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225345

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31672

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

18.12.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-533-8

ISBN (pdf)

978-9934-22-534-5

Formāts

Lappušu skaits

41

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā”