PDK: Transition Towards Result-Based Agriculture Sector and Climate Targets. Vāks

Transition Towards Result-Based Agriculture Sector and Climate Targets

Promocijas darba kopsavilkums

Agita Gancone, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Lauksaimniecības sektorā siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums ir liels izaicinājums, un šo samazinājumu ir iespējams panākt, ja tiek veikti pārdomāti SEG samazinoši pasākumi. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt integratīvu lēmumu pieņemšanas metodiku SEG emisiju samazināšanas pasākumu novērtēšanai lauksaimniecības sektorā, tādējādi virzoties uz rezultātos balstītu lauksaimniecības sektoru un klimata neitralitāti no klimata pārmaiņu mazināšanas izvērtēšanas viedokļa. Promocijas darbs veidots kā publikāciju kopa, ietverot galvenās siltumnīcefekta gāzu emisiju problēmas lauksaimniecības sektorā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227967

Aizstāvēšanas datums

03.08.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-796-7

Lappušu skaits

39

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija