Promocijas darba kopsavilkuma "Wooden Structures in Latvian Architecture" vāks

Wooden Structures in Latvian Architecture

Promocijas darba kopsavilkums

Antra Viļuma, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
http://orcid.org/0000-0001-6576-4827

Promocijas darba “Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā” mērķis ir, pamatojoties uz zinātniskajā literatūrā un empīriskajā pētījumā gultajām atzinām, apkopot un sistematizēt sociālos, ekonomiskos un tehniskos aspektus, kas ietekmē koka konstrukciju izvēli Latvijas būvmākslā.

Darbam ir ievads, trīs nodaļas, secinājumi, izmantoto avotu saraksts un septiņi pielikumi.

Darba pirmajā nodaļā analizēta koka būvmateriālu izmantošanas ģenēze un izvēles faktori, kas dažādos gadsimtos noteica koka izmantošanu arhitektūrā. Sistematizēta informācija par diviem koka būvniecības veidiem, nodalot koka konstrukciju būvniecību būvlaukumā un koka ēku montāžu no konstrukcijām, kas izgatavotas rūpnīcā. Analizēti koka ēku tradicionālie būvniecības veidi un rūpnieciskā ražošana Latvijā un Eiropas valstīs ar līdzīgu un atšķirīgu sociāli ekonomisko situāciju.

Darba otrajā nodaļā ir analizēta koka konstrukciju izmantošana arhitektūrā, ietverot koka būvmateriālu vēsturiskos un tehniskos izstrādes aspektus, izmantošanas veidus un lietoto terminoloģiju. Apkopota koka būvmateriālu izmantošanas pieredze dažādās būvniecības sistēmās un eksperimentālos arhitektūras projektos pasaules un Latvijas laikmetīgajā arhitektūrā.

Darba trešajā nodaļā padziļināti vērtēta koka konstrukciju izmantošanas pieredze, motivācija un ierobežojumi, pamatojoties uz arhitektu un citu iesaistīto pušu interviju un aptauju rezultātiem. Lai salīdzinātu situāciju, analizēti vairākās valstīs pastāvošie koka ēku projektēšanas normatīvi, koka būvniecības veicināšanas stratēģijas un koka kā būvmateriāla izvēles process arhitektūras projektos.

Pētījuma rezultāti aprobēti četros starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos publicētos zinātniskajos rakstos, 15 nozares profesionālajos izdevumos publicētos zinātniskajos rakstos un divos citos izdevumos publicētos rakstos. Rezultāti prezentēti septiņās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225710

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31959

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

29.12.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-570-3

ISBN (pdf)

978-9934-22-571-0

Formāts

Lappušu skaits

47

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Wooden Structures in Latvian Architecture”