Promocijas darba kopsavilkuma "Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards" vāks

Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards

Promocijas darba kopsavilkums

Maksims Feofilovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Dabas katastrofu statistika un iedzīvotāju skaita pieaugums pasaulē kopā ar urbanizācijas līmeņa pieaugumu liecina par katastrofu riska palielināšanos pilsētās. Turklāt tiek prognozēts, ka klimata pārmaiņu ietekme palielinās dabisko apdraudējumu aktivitātes pieaugumu. Pētījumi, kuru mērķis ir sniegt atbalstu katastrofu riska mazināšanas politikai šobrīd ir ļoti svarīgi.

Jautājumi, kas saistīti ar to, kā izmērīt pilsētu izturētpsēju pret dabisko apdraudējumu, praksē ir aktuāla problēma. Katastrofu riska mazināšanas politikas plānošanai ir nepieciešams konsekvents atbalsts alternatīvu politikas stratēģiju izvērtēšanai, kuru mērķis ir uzlabot izturētspēju. Pašreizējās pilsētas izturētsējas novērtēšanai izmantotās metodes nespēj aptvert svarīgu aspektu kopumu vienā mērījumā. Daudzdimensionalitāte, dinamika, īstermiņa un ilgtermiņa perspektīva un dažādas katastrofu iespējamības vēl nav ietvertas kopā vienā rīkā.

Tādējādi promocijas darba mērķis ir radīt jaunu instrumentu pilsētu izturētspējas pret dabisko apdraudējumu novērtēšanai. Promocijas darbā tiek izmantotas trīs metodes izturētspējas novērtēšanai vietējā gadījumu izpētē: saliktais indikators, varbūtības simulācija un sistēmdinamika. Gadījumu izpēte ļauj izprast katras metodes vājās un stiprās puses. Rezultātā šīs metodes tiek integrētas vienā rīkā, lai pārvarētu katras metodes ierobežojumus.

Promocijas darbs ir izstrādāts angļu valodā, tajā ir ievads, trīs nodaļas, diskusija, secinājumi un rekomendācijas, literatūras saraksts, pieliktas 7 publikācijas, 53 attēli, astoņas tabulas, kopā 180 lappuses. Literatūras sarakstā ir 160 nosaukumi.

Ievadā ir izklāstīts promocijas darba mērķis, izstrādātā rīka zinātniskā un praktiskā nozīme kopā ar zinātniskajiem rakstiem, kas publicēti par darba tēmu. Apstiprinātie rezultāti tiek pasniegti kā publikāciju saraksts un prezentācijas, kas veiktas starptautiskās zinātniskās konferencēs. Tiek pieminētas arī citas autora publikācijas.

Promocijas darba pamatā ir tematiski vienotas septiņas zinātniskās publikācijas, kas veltītas gadījumu izpētei un rīka attīstībai. Ar publikāciju palīdzību šajā darbā izstrādātās zināšanas tiek nodotas plašākām zinātnieku aprindām. Publikācijas tiek publicētas starptautiskos zinātniskos žurnālos un citētas starptautiskās zinātniskās datu bāzēs. Tās ir pievienotas Promocijas darba beigās. Promocijas darbs sastāv no trim galvenajām nodaļām, kurās aprakstīta literatūra, metodoloģija un rezultāti no zinātniskajām publikācijām.

Promocijas darba 1. nodaļa ir literatūras apskats par pētījuma jomas pašreizējo aktualitāti, pētāmā termina izturētspēja terminoloģisko dažādību un epistemoloģiskās disjunkcijām un mērīšanas metodēm. 2. nodaļā aprakstīts katrs promocijas darba metodoloģijas posms, iepazīstinot ar galvenajiem soļiem, kas veikti katrā atsevišķā gadījumu pētījumā. 3. nodaļā ir sniegts rezultātu izklāsts. Rezultātu nodaļā tiek prezentēts izstrādātais pilsētu izturētspējas pret dabisko apdraudējumu novērtēšanas rīks. Visbeidzot, darba beigās tiek sniegti secinājumi, kas izriet no rīka izveidošanas un testēšanas.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225628

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31756

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

28.12.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-561-1

ISBN (pdf)

978-9934-22-562-8

Formāts

Lappušu skaits

38

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards”