Impact of the Synergy Effect of the Intelligent Urban Environment on the Sustainability of the City. vāks

Impact of the Synergy Effect of the Intelligent Urban Environment on the Sustainability of the City

Promocijas darba kopsavilkums

Kaspars Plotka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-9440-8215

Promocijas darba pirmajā daļā analizēta pilsēta un pilsētvide kā komplekss izpētes objekts. Otrajā daļā autors veicis pilsētas un pilsētvides teorētisko dimensiju un attīstības koncepciju analīzi. Trešajā daļā autors piesaistījis ekspertus pilsētvides jautājumos, lai veiktu empīrisku pētījumu par intelektuālas pilsētvides ietekmes novērtējumu uz ilgtspējīgu attīstību. Kā svarīgākās novitātes tiek piedāvātas pilsētvides izaugsmes matricas – DSCS un 11 intelektuālas pilsētvides postulāti. Darbā analizēti ekspertu sniegtie vērtējumi par pilsētvides jautājumiem un izskatīta radošo un kultūras industriju klastera jeb stratēģiskā potenciāla projekcija, lai novērtētu radošumu viedā pilsētvidē.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228827

Aizstāvēšanas datums

14.04.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

44

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots