Promocijas darba kopsavilkuma "Intelligent Tutoring System for Assessment of Usage of Computer Aided Design Systems" vāks

Intelligent Tutoring System for Assessment of Usage of Computer Aided Design Systems

Promocijas darba kopsavilkums

Jānis Dāboliņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-8462-4819

Promocijas darbā aprakstīta pieeja, kas ļauj sekot apmācāmā darbībām (un analizēt tās) datorizētās projektēšanas sistēmu (CAD) lietojuma laikā, dots ieskats datorizētās projektēšanas problemātikā, pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, aprakstīti teorētiskie un praktiskie rezultāti, raksturota darba aprobācija. Darbā aprakstītas un analizētas datorizētās projektēšanas apmācības un tās aspekti. Tajā aprakstīts tradicionāls un ar tehnoloģijām atbalstīts mācību process ar mērķi analizēt datorizētās projektēšanas apmācību un zināšanu vērtēšanas nodrošinājumu, identificēt problēmas apmācības procesā darbam ar CAD sistēmu, secināts, ka ar tehnoloģijām atbalstīts mācību process veicinātu šo problēmu risinājumu. Promocijas darbā apskatītas intelektuālas mācību sistēmas, to uzbūve un realizācija, apskatīti intelektuālu mācību sistēmu moduļi ar mērķi izprast intelektuālu mācību sistēmu lietojumu apmācībā. Šāda analīze ļauj izvirzīt prasības intelektuālai mācību sistēmai datorizētās projektēšanas sistēmu apmācībai. Kā galvenā problēma apmācības procesā darbam ar CAD sistēmu un apmācāmo rezultātu novērtēšanā identificējams informācijas trūkums par apmācāmā darbībām uzdevumu izpildes laikā. Tā kā pasniedzējs izsniedz uzdevumu, bet students to izpilda un iesniedz rezultātu tad pasniedzējs iegūst informāciju tikai par apmācāmā darba rezultātiem, bet ne procesu. Pasniedzējam ir grūti (pat neiespējami) analizēt veiktā darba efektivitāti – lietoto rīku/funkciju atbilstību darba uzdevumam, procesa secīgumu un lietderīgumu. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, darba ietvaros ir piedāvāta datorizētās projektēšanas sistēmu lietojuma novērtēšana. Dots šīs pieejas īstenojums intelektuālā mācību sistēmā, aprakstot to, specificējot sistēmas prasības, arhitektūru, moduļus, datubāzi un realizācijas pieeju. Izveidotā sistēma ļauj risināt projektēšanas sistēmu lietojuma novērtējuma problēmas: eksperts tiek informēts par apmācāmā darbībām uzdevumu izpildes laikā, t.i. par uzdevuma izpildes procesu.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934223372

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29416

Aizstāvēšanas datums

16.09.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-336-5

ISBN (pdf)

978-9934-22-337-2

Formāts

Lappušu skaits

48

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Intelligent Tutoring System for Assessment of Usage of Computer Aided Design Systems”