PD: Jaunas e-studiju vides mācību analītikas metodes “Krāsu kodu metode” izstrāde un darbības pētījums. Vāks

Jaunas e-studiju vides mācību analītikas metodes “Krāsu kodu metode” izstrāde un darbības pētījums

Promocijas darbs

Laura Dzelzkalēja, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Pētījuma mērķis bija izstrādāt jaunu e-studiju vides mācību analītikas metodes tehnoloģisko risinājumu reāllaika mācību procesa novērtēšanai, kā arī izstrādāt metodes prototipu, veikt tā validāciju un metodes darbības pētījumu. Pētījuma objekts: e-studiju tehnoloģijas, kas atbalsta mācību procesu dažādās izglītojamo grupās. Pētījuma hipotēze: krāsu kodu lietošana un iegūto reāllaika datu analīze uzlabo mācību procesa novērtēšanas un mācību satura un mācību metožu pilnveidošanas iespējas. Promocijas darbā aprakstītais pētījums strukturēts piecās nodaļās. Darba nobeigumā sniegti galvenie secinājumi, iezīmēti turpmāko pētījumu virzieni un definētas tēzes.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

16.01.2023.

Formāts

Lappušu skaits

144

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija