Methodological Framework for Spanning Knowledge Transfer Boundaries in Crossdisciplinary Innovation Process

Promocijas darbs

Inese Suija-Markova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-8086-9045

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodoloģisku ietvaru zināšanu pārneses robežu pārvarēšanai starpdisciplinārā inovācijas procesā. Promocijas darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas ietver ievadu, trīs daļas, secinājumus un ieteikumus, bibliogrāfisko sarakstu un piecus pielikumus. Pirmajā daļā analizēti zināšanu ietilpīgi biznesa pakalpojumi un to loma inovācijas procesā. Otrajā daļā pētīts zināšanu pārneses jēdziens starpdisciplināra inovācijas procesa kontekstā. Trešajā daļā aprakstīts metodoloģiskai ietvars, tā principi, elementi un matrica, kā arī veiktā ietvara testēšana un novērtēšana.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

19.12.2023.

Formāts

Lappušu skaits

181

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija