Personu sertificēšanas process un tā pilnveides risinājumi Latvijā

Promocijas darba kopsavilkums

Maija Kavosa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0009-0005-0339-4476

Lai arī personu sertificēšanai ir liela nozīme sabiedrības un drošas apkārtējās vides veidošanā, personu sertificēšanas process Latvijā ir ļoti maz pētīts, tāpēc promocijas darba mērķis ir veikt personu sertificēšanas kā profesionālās atbilstības un kompetences vērtēšanas procesa un tā ietekmes faktoru novērtējumu, lai izstrādātu pieeju un risinājumus ilgtspējīgai personu sertificēšanai. Darbā analizēti sertificēšanas un profesionālās kompetences jēdzienu, to veidojošo elementu teorētiskie aspekti. Novērtējot sertificēšanas procesa elementu un kvalitātes vadības komponentu savstarpējo mijiedarbību, izprastas termina “personu sertificēšana” definēšanas problēmas un piedāvāta tā precizēta definīcija. Lai novērtētu personu sertificēšanu kā pakalpojumu un identificētu tā kavējošos ietekmes faktorus jeb barjeras, pirmo reizi Latvijā veikts empīrisks pētījums par personu sertificēšanu un profesionālās kompetences novērtēšanu. Izstrādāta jauna ilgtspējīga pieeja personu sertificēšanai, kas paredz novērtēt profesionālo kompetenci un sniedz kvalitātes monitoringa iespējas ilgtermiņā. Darba rezultātus var izmantot personu sertificēšanas sistēmas pilnveidošanai reglamentētajās profesijās ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370267

Aizstāvēšanas datums

02.02.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

49

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija