PDK: Individuālā uzņēmējdarbības orientācija un biznesa izglītības attīstība. Vāks

Individuālā uzņēmējdarbības orientācija un biznesa izglītības attīstība

Promocijas darba kopsavilkums

Tatjana Ņikitina, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4111-7411

Augstākās izglītības iestādes attīsta studentu zināšanas un prasmes, tādējādi veidojot  kompetences, un attīsta viņu potenciālu un ilgtspējīgu nodarbinātību. Promocijas darbs veltīts problēmai, vai kompetences, kas tiek attīstītas biznesa izglītības iestādēs, atbilst visu iesaistīto pušu, tai skaitā, darba tirgus un studentu vajadzībām un interesēm. Ir izveidots individuālās uzņēmējdarbības orientācijas indekss un  izstrādāta biznesa izglītības īstenošanas novērtēšanas metodoloģija. Tā ir aprobēta metodoloģija, kas palīdz novērtēt, vai biznesa izglītības iestādes darbības rezultāti atbilst iesaistīto pušu prasībām.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228377

Aizstāvēšanas datums

16.12.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-837-7

Lappušu skaits

42

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija